Návrhy EK na zníženie čistých emisií skleníkových plynov

Dňa: 22.07.2021

Tieto kroky sú ústredné pre cieľ, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Prijaté návrhy tiež predstavujú dôležitý krok pri dosahovaní cieľov stanovených v európskom klimatickom zákone.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami

Obchodný systém oceňuje uhlík a členské štáty zase využívajú príjmy z obchodného systému na projekty súvisiace s klímou a na zmierňovanie potenciálneho sociálneho dopadu nových politík.

Nariadenie o spoločnom úsilí

V tomto nariadení Európska komisia stanovuje ambicióznejšie ciele znižovania emisií pre každý členský štát a zdôrazňuje, že zodpovednosť za dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov budú mať členské štáty.

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov

Táto smernica stanovuje zvýšený cieľ vyrábať 40% našej energie z obnoviteľných zdrojov.

Smernica o energetickej efektívnosti

Cieľom Európskej komisie je stanoviť ambicióznejší záväzný ročný cieľ zníženia celkovej spotreby energie.

Prísnejšie normy emisií CO2 pre automobily

Prísnejšie emisné normy pomôžu posunúť smerom k mobilite s nulovými emisiami.

Revidované nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá

Toto nariadenie vyžaduje, aby členské štáty rozšírili nabíjaciu kapacitu pre elektrické automobily.

Letecká iniciatíva ReFuelEU a námorná iniciatíva FuelEU

Cieľom týchto iniciatív je stimulovať prijímanie udržateľných palív a obmedziť emisie skleníkových plynov v leteckej a námornej doprave.

Revízia smernice o zdaňovaní energie

Toto je zamerané na zosúladenie zdaňovania energetických výrobkov s politikami EÚ.

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc

U niektorých dovozov sa bude udeľovať cena za uhlík, aby sa zabránilo „úniku uhlíka“ a aby sa zabezpečilo, že zníženie emisií skleníkových plynov je globálnym úsilím.

Spoločensky spravodlivý prechod

Európska komisia objasnila, že je kľúčové znížiť záťaž pre zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používateľov dopravy. Zriadenie nového fondu pre sociálnu klímu pomôže financovať členské štáty s cieľom pomôcť občanom financovať investície do energetickej účinnosti, vykurovacích a chladiacich systémov a čistejšej mobility.

Návrat na aktuality